Zaštita privatnosti
OBAVJEŠTENJE I SAGLASNOST
ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

kupcima koji popunjavaju i podnose LEANDRO-u lične podatke,
o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

“LEANDRO” D.O.O. Podgorica – Miljana Vukova 13, želi da u svojstvu rukovaoca podataka obrađuje određene podatke o ličnosti. U tom cilju vam dostavljamo obavještenje u vezi sa obradom podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Podaci) u skladu sa članom 20 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni list Crne Gore”, br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012).

U okviru web site-a LEANDRO-a, omogućiće se u narednom periodu postavljanje ankete, preko koje će kupci biti u mogućnosti da u elektronskoj formi po svojoj volji popunjavaju i podnose LEANDRO-u lične podatke, unošenjem podataka o sebi, u svrhu dobijanja propagandnih poruka i obavještenja o akcijama, rasprodajama, promocijama, nagradnim igrama i svim ostalim obavještenjima, koje realizuje LEANDRO u okviru svojih prodajnih aktivnosti.

1. Podaci koji bi se obrađivali:

Društvo bi prikupljalo od Vas i obrađivalo sledeće podatke o ličnosti;

 • Ime i prezime;
 • E-mail adresu;
 • Broj mobilnog telefona;
 • Adresa prebivališta i
 • Željeni jezik komunikacije
 • Datum rođenja
 • Pol

2. Svrha prikupljanja i dalje obrade

Društvo se bavi prodajom nakita i satova i ostalih modnih dodataka (aksesoara)i.
Vaši lični podaci definisani pod tačkom 1 ovog obavještenja biće prikupljeni ukoliko iskažete interesovanje za kupovinu roba iz našeg prodajnog asortimana, i to na način da se prijavite i elektronski date saglasnost.

Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste ostvarivanje kontakta sa Vama, kao i dostavljanje propagandnih poruka i obavještenja o akcijama, rasprodajama, promocijama, nagradnim igrama i svim ostalim obavještenjima i reklamnim porukama koje LEANDRO ima potrebu da šalje kupcima, a u vezi sa Vašim interesovanjem i razumijevanjem Vaših potreba.

Vaši lični podaci će biti upotrijebljeni isključivo u gore pomenute svrhe.

3. Način korišćenja podataka

Društvo će obaviti prikupljanje, bilježenje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pothranjivanje, razdvajanje, mijenjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka.
Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

4. Informacije o korisnicima podataka

Društvo neće Vaše podatke o ličnosti iz tačke 1 dati na korišćenje drugim licima.

LEANDRO neće namjerno odati dobijene podatke, ali ne snosi odgovornost za odavanje Vaših podataka ukoliko se isto dogodi greškom odnosno nepažnjom.

5. Obaveznost i pravni osnov obrade podataka

Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno. Saglasnost se daje čekiranjem opcije „saglasan sam” na web stranici LEANDRO-a.
Saglasnost za obradu podataka možete opozvati u svakom trenutku.

6. Vaša prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka

Obrada nije dozvoljena ako:

 • fizičko lice nije dalo pristanak na obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 • se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;
 • svrha obrade nije jasno određena, ako je izmijenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • je podatak koji se obrađuje nepotpun ili nepodesan za ostvarivanje svhe obrade;
 • su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmjerni svrsi obrade;
 • je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na vjerodostojnom izvoru ili je zastario.

U skladu sa Zakonom, imate prava da na Vaš zahtjev budete obaviješteni vezano za obradu podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtijevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtijevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i prijevremenu obustavu obrade.
Pravo na brisanje podataka imate ako:

 • svrha obrade nije jasno određena;
 • je svrha obrade izmijenjena, a nijesu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmijenjenu svrhu;
 • je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nijesu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zamijeniti tačnim;
 • se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Pravo na prekid i prijevremenu obustavu obrade, imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

7. Upoznavanje Kupaca sa uslovima prikupljanja i obrade podataka

Prije pribavljanja podataka o ličnosti, LEANDRO upoznaje Kupca sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti, omogućavanjem uvida u:
ovo obavještenje koje se nalazi odštampano pored instaliranih tablet računara u maloprodajama koji službe za anketiranje, kao i na internet stranici LEANDRO-a: www.leandro-stores.com
- odgovarajuću evidenciju zbirke podataka o ličnosti, koja se u vezi sa Prijavom za kupce vodi u elektronskoj formi u registru zbirki podataka o ličnosti Agencije za zaštitu podataka o ličnosti, na internet strani: http://www.azlp.me.

8. Ostale informacije bitne za obradu Vaših podataka

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, tj. trajno.

Mjere zaštite:
Društvo će preduzimati odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mjere kako bi zaštitilo Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i standardima koji se primjenjuju na polju obezbjeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.
Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao povjerljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju u Društvu, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

SAGLASNOST:
Ovim potvrđujem da sam pročitao i razumio ovo obavještenje o obradi podataka o ličnosti te dajem saglasnost da Društvo može obrađivati moje podatke o ličnosti u skladu sa ovim obavještenjem i važećim zakonima i propisima.

SPORAZUM O NAČINU DOBIJANJA INFORMACIJA O POVOLJNOSTIMA ZA KUPCE

Ovaj Sporazum čini pravnu osnovu za pristup podacima od kupaca koje bi prikupljalo privrednog društva D.O.O. “LEANDRO” Podgorica, a u ciju slanja kupcima propagandnih poruka i obavještenja o akcijama, rasprodajama, nagradnim igrama i ostalim obavještenjima i reklamnim porukama koje LEANDRO ima potrebu da šalje. Elektronskim potpisom ovog dokumenta, kupac se obavezuje na poznavanje i poštovanje odredaba o poslovanju koje navodimo u daljem tekstu.

Član 1

Ovim odredbama Kupac pristupa i daje svoje lične podatke privrednom društvu LEANDRO D.O.O., sa neograničenim rokom važenja.

Član 2

Predmet ovog sporazuma je reklamiranje prodajnog asortimana LEANDRO-a prema kupcima, i to u cilju dostavljanja propagandnih poruka i obavještenja o akcijama, raspodjelama, promocijama, nagradnim igrama i svim ostalim obaviještenjima i reklaminim porukama koje LEANDRO ima potrebu da šalje kupcima.

Član 3

LEANDRO će dobijene lične podatke kupca upotrebljavati u skladu sa zakonskim i drugim odredbama koje uređuju način postupanja sa ličnim podacima.

Član 4

LEANDRO se obavezuje da kupcu neće naplaćivati bilo koji trošak zbog sprovođenja reklamiranja svojih prodajnih proizvoda.

Član 5

Kupac se obavezuje da svaku promjenu u dostavljenim podacima prijavi LEANDRO-u u pismenom obliku, i to na isti način na koji je podatke dao.

Član 6

Kupac može otkazati ili povući date podatke, pri čemu neće imati bilo kakve troškove, s tim što je dužan da to pismeno saopšti LEANDRO-u.

Član 7

LEANDRO ne može da prenese dobijene podatke drugom pravnom ili fizičkom licu bez prethodne pismene saglasnosti kupca. U suprotnom, ovaj sporazum prestaje da važi.

Član 8

Kupac je saglasan, da LEANDRO dobijene lične podatke koristi isključivo za potrebe naznačene u ovom sporazumu. Pribavljene podatke LEANDRO će koristiti i čuvati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. LEANDRO može lične podatke koristiti i za namjene:
1. neposredne kupoprodaje (svi korisnici dobijaju istu ponudu ),
2. proučavanje navika kupovine na osnovu podataka o kupljenim proizvodima o
posljedično ciljne kupoprodaje.

Član 9.

LEANDRO zadržava pravo da izvrši izmjene ovog Sporazuma.

OBAVJEŠTENJE I SAGLASNOST
ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

1) Obrada podataka

Obrada podataka je svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima o ličnosti, kao što su: prikupljanje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, mijenjanje, obezbjeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmještanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima, bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način.
Kod svake automatizovane, poluautomatizovane i druge obrade podataka sadržanih u bazi podataka, LEANDRO je obavezan da obezbijedi zaštitu podataka o ličnosti svakom fizičkom licu, bez obzira na državljanstvo, rasu, godine života, pol, jezik, vjeroispovijest, političko i drugo uvjerenje, nacionalnu pripadnost, socijalno porijeklo i status, imovinsko stanje, obrazovanje, društveni položaj ili druga lična svojstva osim kod slučajeva u oblasti:
podataka koji su dostupni svakome i objavljeni u javnim glasilima, publikacijama ili su pristupačni u arhivama, javnim registrima i drugim sličnim organizacijama;
podataka koje je lice, sposobno da se samo stara o svojim interesima, objavilo o sebi.

LEANDRO ne snosi odgovornost za gubitak podataka koji nastane kao posledica kraha informacionog sistema i slično.
O konkretnim radnjama obrade podataka o ličnosti, LEANDRO upoznaje Kandidata prije prikupljanja i obrade ovih podataka, na način određen tačkom 3) ovog obavještenja.

2) Nedozvoljenost obrade

Obrada podataka o ličnosti nije dozvoljena u sledećim slučajevima:
ukoliko se obrada vrši poslije opoziva datog pristanka;
ako se obrada vrši u svrhu različitu od one koja je utvrđena prijavom za zaposlenje ili sadržajem baze (zbirke) podataka, bez obzira na postojanje pristanka Kandidata; osim podataka iz tačke 4 ovog obavještenja.
u slučaju da svrha obrade nije jasno određena ili je izmijenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
nakon što se ostvari svrha obrade;
ukoliko je način obrade nedozvoljen;
ako je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
ukoliko su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmjerni svrsi obrade;
kada je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na vjerodostojnom izvoru ili je zastario.

3) Upoznavanje Kandidata sa uslovima prikupljanja i obrade podataka

Prije pribavljanja podataka o ličnosti, LEANDRO upoznaje Kandidata sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti, omogućavanjem uvida u:
ovo obavještenje na internet stranici LEANDRO-a: www.leandro-stores.com 
odgovarajuću evidenciju zbirke podataka o ličnosti, koja se u vezi sa prijavom za zaposlenje vodi u elektronskoj formi u registru zbirki podataka o ličnosti Agencije za zaštitu podataka o ličnosti, na internet strani: http://www.azlp.me .

U vezi sa obradom podataka o ličnosti, LEANDRO obavještava i upoznaje Kandidata o sledećem:
firmi i adresi LEANDRO-a;
svrsi prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti;
načinu korišćenja navedenih podataka;
korisnicima podataka;
obaveznosti i pravnom osnovu, odnosno dobrovoljnosti davanja podataka i obrade;
pravu da pristanak za obradu opozove, kao i pravnim posledicama u slučaju opoziva;
pravima koja u slučaju nedozvoljene obrade pripadaju licu na koje se odnose podaci;
drugim okolnostima čije bi nesaopštavanje licu na koje se odnose podaci, odnosno drugom licu bilo suprotno savjesnom postupanju.

Popunjavanjem i podnošenjem prijave za zaposlenje smatraće se da je Kandidat upoznat sa obradom podataka o ličnosti na način kako je određeno stavom 1. ove tačke.

4) Način prikupljanja podataka

Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa i mjesto stanovanja, telefon, e-mail, bračno stanje, državljanstvo, obrazovanje, dodatna znanja, radno iskustvo, hronološki navedeni podaci o zaposlenju, trajanje radnog odnosa, razlozi prestanka prethodnog radnog odnosa, kolike su bile pauze između radnih angažmana i razlozi za iste, lične karakteristike kandidata, sposobnosti, sklonosti, očekivanja od posla za koji konkuriše, preporuke i radno mjesto za koje konkuriše kandidat.
Pravo na obavještenje o obradi podataka po zahtjevu kandidata:
Elektronskim potpisivanjem ovog dokumenta, kandidat daje saglasnost da se njegovi podaci mogu obrađivati u svrhe učestvovanja na slobodnim radnim mjestima u LEANDRO-u..
LEANDRO je dužan da obezbijedi istinito i potpuno obavještavanje Kandidata po njihovim zahtjevima o:
obradi podataka o ličnosti od strane LEANDRO-a i to:
da li LEANDRO obrađuje podatke o Kandidatu i koju radnju obrade vrši;
koje podatke obrađuje o Kandidatu;
od koga su prikupljeni podaci, odnosno ko je izvor podataka;
u koje svrhe LEANDRO obrađuje podatke;
po kom pravnom osnovu LEANDRO obrađuje podatke;
u kojim bazama podataka se nalaze podaci;
u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju;
korisnicima podataka o ličnosti i to:
ko su korisnici podataka;
koje podatke, odnosno koje vrste podataka koriste;
u koje svrhe se koriste podaci;
po kom pravnom osnovu koristi podatke;
prenošenju podataka o ličnosti i to:
kome se podaci prenose;
koji podaci se prenose;
u koje svrhe se podaci prenose;
po kom pravnom osnovu se podaci prenose.

5) Pravo na uvid i kopiranje podataka

Nadležni zaposleni, ovlašćen od strane izvršnog direktora LEANDRO-a, dužan je da Kandidatu, na njegov zahtjev, omogući uvid u podatke koji se odnose na tog Kandidata, i to:
pregledom i čitanjem podataka koje je LEANDRO pribavio, koje čuva i obrađuje po prijavi za zaposlenje;
pravljenjem zabilježaka.
Prava Kandidata povodom izvršenog uvida
Na osnovu izvršenog uvida Kandidat ima pravo podnošenja “Zahtjeva za ispravku, dopunu, ažuriranje ili brisanje podataka o ličnosti”. Zahtjev se podnosi LEANDRO-u D.O.O. Podgorica, Ul. Miljana Vukova br. 13, Sektoru za kadrovsku evidenciju (u daljem tekstu: Sektor), u slobodnoj formi, lično ili preko punomoćnika, pri čemu punomoćje mora biti ovjereno.
Neuredan zahtjev
Ako je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, nadležni zaposleni u Sektoru, dužan je da pouči podnosioca kako da nedostatke otkloni i da mu za to ostavi određeni primjereni rok, koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema pouke.
Uočene nedostatke u zahtjevu i date pouke Kandidatu na koji način se ovi nedostaci mogu otkloniti, nadležni zaposleni konstatuje popunjavanjem zapisnika, koji potpisuju zaposleni i podnosilac zahtjeva.
U slučaju da podnosilac zahtjeva ne želi da potpiše Zapisnik iz predhodnog stava, zaposleni isto konstatuje u zapisniku, uz navođenje razloga ovakvog postupanja podnosioca zahtjeva. U ovom slučaju, kao i u slučaju kada podnosilac zahtjeva nije dostupan u cilju neposredne usmene pouke, nadležni zaposleni u Sektoru o tome obavještava Kandidata pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom sa povratnicom.
U slučaju da podnosilac ne otkloni nedostatke u podnijetom zahtjevu, ili isto ne učini u ostavljenom roku, a nedostaci su takve prirode da se po zahtjevu ne može postupiti, LEANDRO ovakav zahtjev zaključkom odbacuje kao neuredan.

6) Ograničenja prava Kandidata

Po zahtjevu Kandidata za obavještenje, uvid i kopiju podataka o ličnosti LEANDRO nije obavezan da postupi u sledećim slučajevima:
ako Kandidat očigledno zloupotrebljava svoje pravo na obavještenje, uvid i kopiju;
ako je LEANDRO već upoznao Kandidata sa onim o čemu traži da bude obaviješten, odnosno ako je Kandidat već izvršio uvid ili dobio kopiju, a u međuvremenu nije došlo do promjene podatka;
ako bi postupanje po zahtjevu onemogućilo LEANDRO da vrši poslove iz svog djelokruga;
ako bi se obavještenjem učinio dostupnim podatak za koji je zakonom, drugim propisima ili aktima zasnovanim na zakonu, određeno da se čuva kao tajna, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške posledice po interes zaštićen zakonom;
ako bi davanje obavještenja ozbiljno ugrozilo privatnost ili važan interes Kandidata ili drugog lica, posebno život, zdravlje i fizički integritet;
ako je u toku obustava obrade podataka na zahtjev Kandidata;
i u drugim propisanim slučajevima.

7) Pristanak Kandidata na uslove prikupljanja i obrade podataka

Popunjavanjem i podnošenjem prijave za zaposlenje smatra se da je Kandidat upoznat sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka u skladu sa tačkom 3) ovog obavještenja, kao i da je dao punovažan pristanak da LEANDRO izvrši obradu podataka o ličnosti u vezi sa ovom prijavom.
Pristanak se može opozvati, u pisanoj formi ili usmeno na zapisniku.
Obrada podataka poslije opoziva pristanka nije dozvoljena.


Ukoliko imate pitanja ili zahtjeve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti naši kontakti su:

LEANDRO DOO Podgorica
Miljana Vukova 13
Tel: 020/210-800
E-mail: [email protected]

LEANDRO zadržava pravo da izvrši izmjene ovog Sporazuma.

Posljednji put izmijenjeno 26. Avgusta 2019.